Tiedä oikeutesi sosiaalihuollossa

Mitä oikeuksia ja oikeusturvakeinoja – ja myös velvollisuuksia − sosiaalihuollon asiakkaalla on? Mielenterveyden keskusliiton lakimies Merja Karinen kokosi tärkeimmät.

 lakipykala_62376004-copy

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet määritellään laissa. Laki koskee sekä julkista että yksityistä sosiaalihuoltoa. Laki antaa oikeuden saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa. Asiakkaalla on oikeus hyvään kohteluun siten, että asiakkaan ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioitetaan. Asiakkaan toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet sekä äidinkieli ja kulttuuritausta on otettava huomioon sosiaalihuoltoa toteutettaessa.

Itsemääräämisoikeus

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kunnioitettava asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Asiakkaalla on oikeus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jos täysi-ikäinen asiakas ei kykene osallistumaan ja vaikuttamaan tähän itse, asiakkaan tahtoa on selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa, omaistensa tai muun läheisen kanssa. Alaikäisen mielipide on otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Tietojen antaminen asiakkaalle ja asiakkaan velvollisuus antaa tietoja

Asiakkaalla on oikeus saada tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, toimenpidevaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista merkityksellisistä asioista. Tieto tulee antaa ymmärrettävässä muodossa.  Lisäksi asiakkaalla on oikeus tutustua häntä koskeviin tallennettuihin tietoihin ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista sekä saada tieto asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Asiakkaalla on velvollisuus antaa sosiaalihuollon toteuttamiseksi tarvittavat tiedot.

Päätös ja palvelusuunnitelma

Asiakkaalla on oikeus saada päätös tai sopimus sosiaalihuollon järjestämisestä kirjallisesti. Asiakkaalle on laadittava palvelusuunnitelma, joka on tehtävä yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa.

Asiakirjasalaisuus ja vaitiolovelvollisuus

Asiakirjat, jotka sisältävät tietoja asiakkaasta, ovat salassa pidettäviä. Niitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle. Sosiaalihuollon palveluksessa oleva ei saa paljastaa salassa pidettäviä tietoja tai asiakirjoja eikä muutakaan työssään tietoonsa saamaa asiaa. Salassa pidettäviä tietoja saa luovuttaa ainoastaan asiakkaan nimenomaisella suostumuksella. Ilman asiakkaan suostumusta tietoja voidaan luovuttaa vain laissa määrätyille tahoille ja laissa määrätyin ehdoin. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi Kela ja pankit.

Asiakkaan oikeusturvakeinot

Asiakkaalla on oikeus hakea muutosta sosiaalihuollon tekemään päätökseen. Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella sosiaalilautakunnalta ja sen jälkeen valituksella hallinto-oikeuteen. Viimeinen oikeusaste on korkein hallinto-oikeus.

Asiakas, joka on tyytymätön kohteluunsa, voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutus voi olla vapaamuotoinen, eikä sen tekemiseen ei ole asetettu määräaikaa. Muistutukseen tulee saada kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa, noin kuukaudessa.

Asiakkaalla on lisäksi oikeus tehdä kantelu viranomaisen toiminnasta sosiaalihuollon valvonnasta vastaaville viranomaisille, esimerkiksi aluehallintovirastolle.

Kunnan sosiaaliasiamies antaa asiakkaalle tietoa tämän oikeuksista ja avustaa tarvittaessa asiakasta esimerkiksi muistutuksen tekemisessä.

 

Mielenterveyden keskusliiton oikeus- ja sosiaalineuvonta:

Oikeusneuvonta
Karinen Merja
, lakimies
050 561 7416

Sosiaalineuvonta
Jantunen Pirkko, sosiaalineuvoja
040 513 6213

 

 

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter