Tampereen kaupungin psykiatrian poliklinikoiden kokemusarviointi

Mielenterveyden keskusliiton kouluttamat kokemusarvioijat toteuttivat kokemusarvioinnin yhteistyössä Tampereen kaupungin psykiatristen poliklinikoiden kanssa.

Kokemusarvioinnilla selvitettiin työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia psykiatrisen avohoidon vahvuuksista, laadusta ja kehittämistarpeista. Tampereen kaupungin psykiatrinen avohoito on organisoitu uudelleen vuoden 2013 elokuusta lähtien. Kolme keskitettyä ja diagnoosipohjaisesti jaettua yksikköä korvaavat aiemmat alueelliset psykiatrian poliklinikat. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa psykiatrisen avohoidon laadun kehittämiseksi erityisesti käyttäjälähtöisestä ja kokemusperäisestä näkökulmasta vuoropuhelussa palveluntuottajan kanssa.

Arviointikohteena olivat Tampereen kaupungin kolme psykiatrista poliklinikkaa. Arviointiaineisto kerättiin laadullisen tutkimuksen menetelmin työntekijöiden fokusryhmähaastatteluilla.  Haastattelijoina toimivat kokemusarvioijat, joilla on omaa kokemusta mielenterveyspalveluista ja niiden käyttämisestä.

Tampereen kaupungin psykiatrisen avohoidon organisaatiouudistuksen voidaan katsoa työntekijöiden haastattelujen mukaan olleen pääsääntöisesti myönteinen. Työntekijät kokivat, että potilaista on saatavissa aiempaa enemmän tietoa jo hoitoon tulovaiheessa. Myös yhteistyö poliklinikoille jalkautuneiden päihdetyöntekijöiden kanssa koettiin toimivaksi. Työntekijät panostavat haastattelujen mukaan erityisesti potilaan ensikäyntiin poliklinikalla varaamalla aikaa potilaan kohtaamiselle.

Työntekijät toivovat lisää aikaresursseja voidakseen osallistua esimerkiksi siirtoneuvotteluihin potilaan kotiutuessa sairaalaosastolta tai voidakseen lähteä potilaan kanssa tutustumaan muiden palvelutarjoajien toimintaan. Tehostettuun avohoitoon ja kotikäynteihin toivottaisiin mahdollisuuksia nykyistä enemmän.

Kokemusarvioijien kehittämisehdotuksissa kiinnitetään erityistä huomiota hoidon nivelkohtiin.
Sairaalaosastojen ja avohoidon yhteistyötä tulisi kehittää, jotta potilaan siirtyminen sairaalasta avohoitoon sujuisi mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.
Erityisesti hoitosuunnitelman laadintaan toivotaan kiinnitettävän huomiota, jotta potilaan osallisuus hoidossa toteutuu ja hoitosuunnitelma kulkisi kirjallisena potilaan mukana hoitoketjussa. Kokemustietoa ja vertaistukea voisi hyödyntää avohoidossa esimerkiksi tarjoamalla potilaille ja omaisille mahdollisuus tavata vertaistukihenkilöä poliklinikalla. Kokemustietoa ja käyttäjälähtöisyyttä suositellaan huomioitavaksi jo palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä, kuten organisaatiomuutostenyhteydessä.

Kokemusarviointi Tampereen kaupunki psykiatrian poliklinikka

Lisätietoja:

Heini Kapanen, heini.kapanen@mtkl.fi
tutkimuspäällikkö
Mielenterveyden keskusliitto
puh. 050 4321 923

Mielenterveyden keskusliitto ry on mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö. Siihen kuuluu 190 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja niiden kautta yli 22 000 henkilöjäsentä. Mielenterveyden keskusliitto on Euroopan suurin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. www.mtkl.fi

Mielenterveyden keskusliiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Lisätietoja: www.ray.fi

 

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter