Mielenterveyspooli: Mielenterveyslainsäädäntö on uudistettava pian

Mielenterveyslainsäädäntö tulee liittää osaksi muuta terveydenhuollon lainsäädäntöä ja tuoda kokonaisuutena nykyaikaan. Mielenterveysjärjestöt vetoavat uudistusten toteuttamiseksi heti seuraavan hallituskauden alussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tiedottanut jatkavansa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevan lainsäädännön valmistelua seuraavalla hallituskaudella. Asiakas- ja potilaslaki on päätetty poistaa tällä hallituskaudella annettavien hallituksen esitysten listalta. Myös mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöön suunnitellut muutokset jäävät myöhempään valmisteluun.

Viivästykset koskevat merkittävää ihmisjoukkoa: noin puolet suomalaisista kokee jossakin elämänvaiheessa mielenterveyden häiriön. Puolet heistä ei saa tarvitsemaansa hoitoa.

Mielenterveyspoolin jäsenjärjestöt vaativat, että potilaan kuulemisesta oman hoitonsa suunnittelussa ja pakkotoimien käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa säädetään ensi tilassa. Lisäksi mielenterveyslainsäädännön kokonaisuudessa on varmistettava nykyistä kattavammat ja oikea-aikaisemmat mielenterveyspalvelut. Palveluiden on toteuduttava yhdenvertaisesti ja kaikilla kotimaisilla kielillä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lakeja uudistettaessa on säädettävä hoidon tarjoajan velvollisuudesta kuulla potilasta ja omaisia hoidon suunnittelussa ja palvelujen kehittämisessä.

Suomi tarvitsee vahvemman lainsäädännön, jossa kokemusasiantuntijoiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisten asiantuntijoiden kuuleminen otetaan osaksi myös lainsäädäntöprosesseja ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita.

Lisätietoja:
Alviina Alametsä, projektipäällikkö, Mielenterveyspooli, puh. 040 8286 553

Kokemusasiantuntija Riikka Nieminen (video): Mikä uudistamisessa on tärkeää

Mielenterveyspooli: 10 toimenpidettä hallituskauteen 2019 – 2023

Mielenterveyspoolin muodostavat 23 suomalaista mielenterveysjärjestöä, joista yksi on Mielenterveyden keskusliitto. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Hankkeessa tavoitellaan väestön mielenterveyttä edistävää yhteiskuntapolitiikkaa, mielenterveysongelmien stigmaa vähentävää julkista keskustelua ja mielenterveysvaikutusten arvioimista kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter