Keskeiset muutokset sosiaali-, terveys- ja työttömyysetuuksissa vuodenvaihteessa

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle

Kela vastaa perustoimeentulotuen myöntämisestä ja maksamisesta vuoden 2017 alusta lukien. Kunta myöntää jatkossa edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotuen taso ja tuen myöntämisperusteet pysyvät ennallaan. Toimeentulotuki säilyy hakemuksen perusteella myönnettävänä tarveharkintaisena etuutena. Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi taloudelliseksi etuudeksi.

Lääkekorvauksista säästetään

Voimaan tulevista lääkesäästöistä useat kohdistuvat Kelan lääkekorvauksiin. Mm. diabeteslääkkeet siirretään alempaan 65% erityiskorvausluokkaan, johon kuuluvat myös sepelvaltimo- ja verenpainetautilääkkeet. Insuliinivalmisteet kuuluvat edelleen ylempään erityiskorvausluokkaan (100%).

Erityisen kalliit lääkkeet

Jos lääke on erityisen kallis, Kela korvaa jatkossa kerralla enintään yhden kuukauden hoitoaikaa vastaavan lääkemäärän nykyisen kolmen kuukauden sijaan. Erityisen kalliiksi katsotaan lääkkeet, joiden yhden pakkauksen arvonlisäverollinen vähittäishinta on yli 1000 euroa.

Korvattavien valmisteiden toimitusväli

Kaikkiin korvattaviin valmisteisiin tulee toimitusväli. Jatkossa korvausta voi saada uudesta lääkkeen, kliinisen ravintovalmisteen ja perusvoiteen erästä sen jälkeen, kun aiemmin ostettu erä on käytetty lähes kokonaan lääkkeen määräajan antaman ohjeen mukaisesti. Esimerkiksi uudesta erästä voi saada korvausta aikaisintaan kolme viikkoa ennen edellisen erän loppumista, jos valmistetta on edellisellä kerralla ostettu kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä. Toimitusväli on vastaavasti lyhyempi, jos valmistetta on ostettu pienemmissä erissä.

Lääkekatto pienenee

Lääkekustannusten vuosiomavastuu eli lääkekatto pienenee. Se on 605,13 euroa vuodessa vuonna 2017 (610,37 euroa vuonna 2016). Jos vuosiomavastuu ylittyy, asiakas maksaa loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun.

Reseptien voimassaoloaika pitenee vuodesta kahteen vuoteen

Reseptien voimassaoloaika pitenee vuodesta kahteen vuoteen. Muutos ei koske huumausainelääkkeiden eikä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden lääkemääräyksiä eikä ammatin harjoittamista varten määrättyjen lääkkeiden lääkemääräyksiä. Niiden voimassaoloaika on edelleen yhden vuoden.

Ammatillinen kuntoutus

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus korvaa 1.1.2017 alkaen työkokeilun, työhönvalmennuksen ja mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennuksen. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa kuntoutuja tarvitsee sairautensa ja kokonaistilanteensa takia yksilöllistä tukea työtehtävän, ammattialan tai opiskelualan valintaan tai työllistymiseen.

Muutoksia kuntoutusrahaan

Kuntoutusrahaa voidaan jatkossa myöntää myös yleissivistävään peruskoulutukseen, kun se myönnetään ammatillisena kuntoutuksena henkilölle, jolta puuttuu ammatillinen tutkinto. Yleissivistävää peruskoulutusta ovat peruskoulu-, lukio- ja kansanopisto-opinnot.

Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät 0,85% ensi vuonna

Kansaneläkeindeksiä alennetaan 0,85 prosentilla vuoden 2016 tasosta. Muutos vaikuttaa kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Näitä etuuksia ovat mm. vammaisetuudet, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja lapsikorotus.

Työttömyysturvaan paljon muutoksia

  • Peruspäivärahan kesto lyhenee 500 päivästä 400 päivään. Niillä työttömillä, joilla työhistoriaa on alle 3 vuotta, työttömyyspäivärahan enimmäiskesto on jatkossa 300 päivää. Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat vuonna 2017 32,40 €/pv.
  • 500 päivän enimmäiskesto säilyy niillä työttömillä, joilla työssäoloehto täyttyy 58 ikävuoden täyttämisen jälkeen ja joka on ollut ehdon täyttyessä työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.
  • Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen omavastuuaika pitenee nykyisestä viidestä päivästä seitsemään päivään.
  • Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun ajalta ei enää makseta kulukorvausta. Koulutusta vailla oleville alle 20-vuotiaille tulee oikeus kulukorvaukseen työkokeilun kautta. Kulukorvaus on 9 €/pv.
  • Työttömien velvollisuutta hakea tarjottua työtä ja velvollisuutta osallistua aktiivitoimenpiteisiin tiukennetaan.
  • Jos työtön kieltäytyy työstä, johon hänet on valittu, hänelle asetetaan 90 päivän karenssi. Karenssi alkaa 30 päivän kuluttua työstä kieltäytymisestä.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

Raha-automaattiyhdistys RAY, Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyvät yhdeksi yhtiöksi.

RAY:n avustustoiminta siirtyy STM:n yhteyteen perustettavaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen STEA:an vuoden 2017 alusta. Avustuskeskus valmistelee avustusehdotuksen sekä valvoo, seuraa ja maksaa avustuksia.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta aloittaa toimintansa vuoden 2017 alusta. Se korvaa nykyisen valtakunnallisen vammaisneuvoston.

Neuvottelukunnan tehtävänä on helpottaa vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanoon liittyvää toimintaa valtionhallinnon ja yhteiskunnan eri aloilla ja tasoilla.

 

Merja Karinen
lakimies
Mielenterveyden keskusliitto

Jaa tämä sivu.Share on FacebookTweet about this on Twitter