Tampereen kaupungin psykiatrian poliklinikoiden kokemusarviointi

Mielenterveyden keskusliiton kouluttamat kokemusarvioijat toteuttivat kokemusarvioinnin yhteistyössä Tampereen kaupungin psykiatristen poliklinikoiden kanssa.

Kokemusarvioinnilla selvitettiin työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia psykiatrisen avohoidon vahvuuksista, laadusta ja kehittämistarpeista. Tampereen kaupungin psykiatrinen avohoito on organisoitu uudelleen vuoden 2013 elokuusta lähtien. Kolme keskitettyä ja diagnoosipohjaisesti jaettua yksikköä korvaavat aiemmat alueelliset psykiatrian poliklinikat. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa psykiatrisen avohoidon laadun kehittämiseksi erityisesti käyttäjälähtöisestä ja kokemusperäisestä näkökulmasta vuoropuhelussa palveluntuottajan kanssa.

Arviointikohteena olivat Tampereen kaupungin kolme psykiatrista poliklinikkaa. Arviointiaineisto kerättiin laadullisen tutkimuksen menetelmin työntekijöiden fokusryhmähaastatteluilla.  Haastattelijoina toimivat kokemusarvioijat, joilla on omaa kokemusta mielenterveyspalveluista ja niiden käyttämisestä.

Tampereen kaupungin psykiatrisen avohoidon organisaatiouudistuksen voidaan katsoa työntekijöiden haastattelujen mukaan olleen pääsääntöisesti myönteinen. Työntekijät kokivat, että potilaista on saatavissa aiempaa enemmän tietoa jo hoitoon tulovaiheessa. Myös yhteistyö poliklinikoille jalkautuneiden päihdetyöntekijöiden kanssa koettiin toimivaksi. Työntekijät panostavat haastattelujen mukaan erityisesti potilaan ensikäyntiin poliklinikalla varaamalla aikaa potilaan kohtaamiselle.

Työntekijät toivovat lisää aikaresursseja voidakseen osallistua esimerkiksi siirtoneuvotteluihin potilaan kotiutuessa sairaalaosastolta tai voidakseen lähteä potilaan kanssa tutustumaan muiden palvelutarjoajien toimintaan. Tehostettuun avohoitoon ja kotikäynteihin toivottaisiin mahdollisuuksia nykyistä enemmän.

Kokemusarvioijien kehittämisehdotuksissa kiinnitetään erityistä huomiota hoidon nivelkohtiin.
Sairaalaosastojen ja avohoidon yhteistyötä tulisi kehittää, jotta potilaan siirtyminen sairaalasta avohoitoon sujuisi mahdollisimman joustavasti ja nopeasti.
Erityisesti hoitosuunnitelman laadintaan toivotaan kiinnitettävän huomiota, jotta potilaan osallisuus hoidossa toteutuu ja hoitosuunnitelma kulkisi kirjallisena potilaan mukana hoitoketjussa. Kokemustietoa ja vertaistukea voisi hyödyntää avohoidossa esimerkiksi tarjoamalla potilaille ja omaisille mahdollisuus tavata vertaistukihenkilöä poliklinikalla. Kokemustietoa ja käyttäjälähtöisyyttä suositellaan huomioitavaksi jo palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä, kuten organisaatiomuutostenyhteydessä.

Kokemusarviointi Tampereen kaupunki psykiatrian poliklinikka

Lisätietoja:

Heini Kapanen, heini.kapanen@mtkl.fi
tutkimuspäällikkö
Mielenterveyden keskusliitto
puh. 050 4321 923

Mielenterveyden keskusliitto ry on mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö. Siihen kuuluu 190 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja niiden kautta yli 22 000 henkilöjäsentä. Mielenterveyden keskusliitto on Euroopan suurin mielenterveysalan kansalaisjärjestö. www.mtkl.fi

Mielenterveyden keskusliiton toiminnan päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Lisätietoja: www.ray.fi

 

Pitkäniemen sairaalan ensimmäisestä kokemusarvioinnista eväitä hoidon laadun kehittämiseen

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri | Julkaistu 20.08.2014 12:01

Taysin psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian osasto 7:lle on tehty ensimmäistä kertaa kokemusarviointi, jonka tavoitteena on kehittää hoidon laatua käyttäjälähtöisestä ja kokemusperäisestä näkökulmasta. Arviointiselvityksessä kartoitettiin akuuttipsykiatrian osasto 7:llä olleiden potilaiden, omaisten sekä Acutan, Tampereen kaupungin akuuttipsykiatrian poliklinikan ja osasto 7:n osaston työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia osaston hoitoprosessin vahvuuksista, laadusta ja kehittämistarpeista.

Kokemusarvioinnissa käytettiin laadullisen tutkimuksen menetelminä työntekijöiden
ryhmäkeskustelua, potilaiden ja läheisten teemahaastattelua sekä kokemusarvioijien
havaintoja haastattelujen tukimateriaalina. Haastattelijoina toimivat kokemusarvioijat, joilla on omaa kokemusta mielenterveyspalvelujen käyttämisestä. Kokemusarvioijat myös kommentoivat tuloksia ja laativat kehittämisehdotukset.
– Mielestäni merkittävin hyöty on siinä, että saamme potilaidemme ja heidän läheistensä äänen kuuluviin. Tätä edesauttaa se, että arviointia tekevät nimenomaan kokemusarvioijat, emme me ammattilaiset. Tulokset tukevat ja syventävät oman palvelukokemusmittarimme tuloksia, ylihoitaja Tarja Tammentie-Sarén kertoo.

Potilaat ja läheiset olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä hoitoon osasto 7:llä. Potilaat
kuvasivat osaston ilmapiiriä mukavaksi ja turvalliseksi. Erityisesti
sairaalan luontoa kehuttiin toipumista edistävänä asiana ja ruokaan oltiin tyytyväisiä.
Työntekijät todettiin ammattitaitoisiksi ja ystävällisiksi sekä haastateltujen potilaiden että
omaisten taholta.

Sekä työntekijöiden, potilaiden että läheisten haastatteluissa mainittiin resurssipula, joka näkyi potilaille ja läheisille kiireenä esimerkiksi niin, että keskusteluihin potilaiden tai omaisten kanssa ei ollut riittävästi aikaa tai että hoitajia ei ollut saatavilla raportoinnin aikana. Potilaille toivottiin enemmän toimintaa. Avohoidon toivottiin sekä työntekijöiden että potilaiden näkemysten mukaan olevan mahdollisimman tiivistä erityisesti sairaalahoidon jälkeen.

Kokemusarviointiraportin julkistamistilaisuus torstaina 21.8.2014

Pitkäniemen sairaalan juhlasalissa on torstaina 21.8. kello 13 tilaisuus, jossa julkistetaan akuuttipsykiatrian osaston 7 työntekijöiden kokemusarviointiraportti osaston toiminnasta eli potilaiden hoitoon ohjautumisesta, hoidosta ja siirtymisestä avohoitoon. Tilaisuus on maksuton ja kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.
Yhteyshenkilöt
Ylihoitaja Tarja Tammentie-Sarén, p. 050 541 7444

Kokemusarviointiraportti on laadittu yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kouluttamien kokemusarvioijien kanssa.

Kokemusarviointi Tays APS7

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tuottaa erikoissairaanhoidon ja vaativan kehitysvammahuollon palveluja yli miljoonalle suomalaiselle. Ammattitaitomme syntyy vuorovaikutuksessa potilaiden, tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen kanssa.Toimintamme perustuu eettisiin periaatteisiin, joita ovat hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen, osaamisen arvostaminen ja yhteiskuntavastuullisuus. Tampereen yliopistollisen sairaalan lisäksi sairaanhoitopiiriin kuuluvat Vammalan ja Valkeakosken aluesairaalat. Tekonivelsairaala Coxa, Tays Sydänsairaala ja Fimlab Laboratoriot ovat sairaanhoitopiirin tytäryhtiöitä. Sairaanhoitopiirissä työskentelee noin 7000 työntekijää. Lisätietoja www.pshp.fi sekä www.valinnanvapaus.fi.

 

Etsimme joukkoomme viestintä- ja markkinointijohtajaa

 

Etsimmä viestintä- ja markkinointijohtajaa

Tällä hetkellä 113 000 ihmistä on työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyssyistä.

Mielenterveyden keskusliitto toimii muun muassa heidän auttamisekseen, inhimillisten tragedioiden ehkäisemiseksi. Vaikutamme kaikilla yhteiskunnan tasoilla sen puolesta, että mielen hyvinvointi toteutuu jokaisen ihmisen perusoikeutena. Toimintamme ytimessä ovat vapaaehtoisuus, kokemus ja vertaistuki.

Etsimme nyt joukkoomme
Viestintä- ja markkinointijohtajaa